H/F Nyvang Af 1975 i Kalundborg

Ordensreglement.

FORMÅL OG ORDENSREGLEMENT FOR H/F NYVANG.75

                  Haveforeningens formål er at udleje jordlodder af det til kolonihaveformål  af Kalundborg kommune udlagte areal matr. nr.12 a, Kaastrup

       MEDLEMMER.

                   Som medlemmer kan optages personer bosiddende i Kalundborg Kommune og her af 11 haver til borgere bosiddende på Sjælland uden for Kalundborg Kommune. Medlemmet er pligtig til at holde sig bestemmelserne efterrettelige, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom lejeren er pligtig til at overholde lejekontraktens bestemmelser. Der oprettes lejekontrakt med alle medlemmer med et havelod.

MEDLEMSGEBYR
Der betales et medlemsgebyr på 800 kr. ved optagelse som medlem.

HAVELEJE OG RENOVATIONS-, VAND- OG TOILETRENGØRINGSUDGIFTER.

                    Haveleje for de enkelte havelodder fastsættes af generalforsamlingen.

                    Lejen er p.t. 1800.00 kr. og renovation efter regning fra kommunen deles i 88 andele.
Lejen indeholder ikke vandafgift, med den udregnes særskilt i en samlet kubikmeterpris som fordeles i 88 andele, når sæsoner er slut. Dette er også tilfældet for toiletrengøringsudgifter.  Foreningens bogholder udsender opkrævninger på email til medlemmerne 1 gang årligt til indbetaling af ovenstående udgiftsposter.  Ovenstående udgifter betales årligt med forfald senest d. 1. april. Ved for sen indbetaling henvises til vedtægterne § 5 stk. 3.

BODER.
Ved afbrænding i kommunens forbudstid kan bestyrelsen idømme medlemmet en bod på  500,00 kr. Ved manglende adresseændring jf.vedtægterne § 3.2 idømmes medlemmet en bod på 300.00 kr.
Ved tømning af campingtoiletter m.v. på toilettet i watercloset frem for i foreningens udslagskumme idømmes medlemmet en bod på 1000,00 kr.

FORSIKRING.

Det er som medlem af HF Nyvang75 lovpligtigt at have tegnet en brandforsikring. Bevis på brandforsikring dokumenteres ved sæsonstart for bestyrelsen på forlangende.
Dette gælder kun, hvis grunden er bebygget.

ØVRIGE ØKONOMISKE BESTEMMELSER.

For kontraktændringer betales p.t. 200,00 kr.

For udlejning af strøm ved klubhuset betales p.t. 200,00 kr.

Optagelsesgebyr for nye medlemmer betales p.t. 800,00 kr.

Gebyr for byggetilladelse betales p.t 200,00 kr.

Salg af have på hjemmesiden og eller udhængsskab betales p.t. 100,00 kr.

Leje af fælleshus betales for medlemmer p.t. pr. 1/2/3 døgn og maximalt udlejning  3 døgn i træk.   600/1000/1400 kr.
Depositum for leje af Fælleshuset er i alle tilfælde 1000,00 kr.
Fast parkering og opbevaring af trailer uden for ens havelod.300,00 kr.

Manglende vedligeholdelse/ oprydning i ens have. 500,00 kr.

Parkering til ulempe på grønne områder. 300,00 kr.

Ulovlig vandinstallation. 500,00 kr.

Ødelæggelse af foreningens ejendom, græsarealer m.m. vil medføre  erstatningspligt for det ødelagte.

    Ordensregler.

1. Hver have skal være repræsenteret ved 2 dage pr. år til fællesarbejde.
Der kan blive pålagt en pligtig bod  pr. udeblivelse på. 300,00 kr.
2. Låger skal åbnes ind i haven. På lågen skal anbringes have nr., og ved lågen skal               der skal opsættes en form for postkasse / rør, der skal stå i skel fra vejen.
Ved undladelse pålægges en bod på.  300,00 kr.

3. I perioden fra 30. oktober til 1. april må overnatning kun ske i weekender.
Overtrædelse kan medføre opsigelse af lejemålet jf. Vedtægternes § 7, stk. 3!

4. Der må IKKE opstilles campingvogne, telte eller skurvogne på foreningen matrikel. Trailere må dog opbevares på ens eget havelod. Fast parkering af motorkøretøj uden for ens havelod er ikke tilladt. Firmabiler må ikke parkeres på havevejene udover bestilt arbejdsopgave fra et firma under udførelse.  Overtrædelse vil medføre en bod på 500 kr. første gang og opsigelse af lejemålet i gentagelsestilfælde.

5. Der må ikke vandes med haveslange eller benyttes badebassiner. Legebassiner er tilladte, hvis de er af lille størrelse med få højst 10 liter vand i.
6. Medlemmerne skal renholde den halve vejbane ud for deres have. Det er tilladt at klippe midterrabatten frem for at luge, hvis det er hård jord med meget græs. Ved manglende ordning af vejen ud for ens havelod idømmes bod på. 300,00 kr.

7. Hækkene skal klippes 1 gang årligt og senest 1. august. En hæks højde må ikke  overstige 1,80 m. Der må ikke være træer i hæk eller i skel!  Overtrædelse vil medføre en bod på 300 kr. første gang og kan medføre opsigelse af lejemålet ved gentagelse.

8. Medlemmerne skal holde / beskære nøddetræer der grænser op til deres havelod, således at de ikke er til gene for hæk og naboer.

9. Det er IKKE tilladt at benytte motoriserede haveredskaber i tidsrummet fra søndag kl. 12.00 og frem til mandag morgen kl. 08.00. Herudover må der ikke på  helligdage benyttes motoriserede eller larmende haveredskaber efter kl. 12.00. Der må ikke benyttes motoriserede eller larmende redskaber efter kl. 20.00 alle dage.

10. Træer og buske skal plantes så langt fra naboskel at de ikke skygger for nabohaven,og i øvrigt skal alt beplantning foregå så langt fra hækkene, at disse ikke berøres eller tager skade.
11. Haven skal altid holdes i god orden og fri for ukrudt. “Vild med vilje-haver” og “biodiversitets-haver” skal være kontrollerede.
Opfylder haven ikke det, gives der henstilling fra bestyrelsen i henhold til  vedtægterne og pålægges en bod på 500,00 kr.

12. Læhegnet må IKKE bruges til losseplads, eller ekstra areal til havelod og der må på   ingen måde fældes noget i læhegnet uden bestyrelsens godkendelse og henvises til §.7 stk. 3. (opsigelse af lejemålet).

13. Husholdningsaffald skal medtages, når haven forlades, da det tiltrækker uønskede  dyr. Containerne ved Fælleshuset kan benyttes af kolonisterne.

14. Parkering på koloniens gange og grønne områder er ikke tilladt. Kørsel til og fra haverne for af- og pålæsning er tilladt, og det er tilladt at parkere i udkanten af de grønne områder, hvis det ikke er til ulempe og gene for græsslåning.

15. Hunde skal føres i snor i havekolonien og må ikke være til gene for naboerne eller andre kolonister i haveforeningen.

16. Bestyrelsen skal orienteres og have mulighed for at vejlede ved planlægning af større ændringsarbejder af havehus / nybygning / tilbygning. Der skal indhentes byggetilladelse hos bestyrelsen før påbegyndelse og meldes tilbage ved færdiggørelsen, da alt byggeri skal godkendes af bestyrelsen efter færdiggørelsen.

17. Leg og boldspil skal være af en karakter, så det ikke er til gene for naboer og foreningens øvrige lejer og må kun foregå på haveloden og de grønne områder.  Benyttelse af trampolin må kun foregå fra kl. 10 til kl. 18. Overtrædelse vil medføre en bod til havens ejer på 300,00 kr.

18. Afspilning af Radio / Musik skal foregå, så det ikke er til gene for øvrige kolonister. Overtrædelse vil medføre en bod på 300,00 kr.

19. Afbrænding af tørt haveaffald er IKKE tilladt.

Det er tilladt at afbrænde rent træ på bål-fade eller særlige indrettede bålsteder.

20. Alle vandinstallationer skal værre tilsluttet efter haveloddets hovedvandhane.

21. Hastighed på max 15 km/t på Klosterlunden og HF Nyvang75s matrikel skal overholdes.

22. Eventuelle klager skal ske skriftligt til bestyrelsen. Mundtlige klager modtages / behandles ikke!

23. Husdyr må ikke forefindes i foreningens Fælleshus til arrangementer eller ved  udlejning, hvortil der er udarbejdet et særskilt ordensreglement for udlejning

24. Foreningen opretter et TV-abonnement, som skal gælde fra 1. april – 31. oktober.

25. Der skal være opsat en vaskemaskine i køkkenet.

Ordensreglerne træder i kraft 1. april 2024 og afløser tidligere ordensregler.

Som ændret og vedtaget på bestyrelsesmøde 12.08.2023.

 

Bestyrelsen  H/F Nyvang.75 Kalundborg