H/F Nyvang Af 1975 i Kalundborg

Vedtægter

INDHOLD

§1 Foreningens navn og hjemsted.

§2 Formål og virke.

§3 Medlemmer.

§4 Kapitalindskud og hæftelser.

§5 Lejeafgift til foreningen.

§6 Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede.

§7 Opsigelse eller ophævelse af lejemål.

§8 Pligtarbejde/Fællesarbejde.

§9 Generalforsamlingen. 

§10 Bestyrelsen.

§11 Tegningsret.

§12 Regnskab og revision.

§13 Foreningens opløsning.

§1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Foreningens navn: H/F ”Nyvang” af 1975.

Dens hjemsted er: Kalundborg Kommune.

§2 FORMÅL OG VIRKE:

Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal matr.nr.12a, Kåstrup i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for kolonihaveforbundet for Danmark, og nærværende vedtægt.

Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af kolonihaveforbundet for Danmark og Nordvestsjællands kreds. Nærværende bestemmelser er at tinglyse som byrde på foreningens areal med påtaleret for Kolonihaveforbundet for Danmark.

Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de i foreningen optagne medlemmer.

§3 MEDLEMMER:

3.1

Som medlem kan optages både personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en have (aktive medlemmer) samt personer, som ønsker at overtage en have, når foreningen er i stand til at stille en sådan til rådighed (passive medlemmer).

3.2

Medlemmet skal have fast og lovlig bopæl i Kalundborg kommune eller på Sjælland og være tilmeldt folkeregistret samme sted.

I HF Nyvang75 kan der udlejes 11 kolonihaver til borgere borgere med folkeregisteradresse på Sjælland.

Medlemmet skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring og senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

I de kommuner, hvor det er et krav, at man bor i kommunen for at kunne erhverve en kolonihave, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved fraflytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, almindelig og anbefalet, med opsigelse 14 dage efter opsigelsen er fremkommet. Ved sådanne opsigelser/ophævelser forholdes som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på lejet havelod og nærværende vedtægts § 7.

3.3

Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt.

Lejekontrakten er den til enhver tid gældende standard lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet for Danmark, hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet.

3.4

Hvert medlem kan kun erhverve 1 have og kan ikke samtidig være medlem af andre haveforeninger under Kolonihaveforbundet for Danmark.

§4 OPTAGELSESGEBYR OG HÆFTELSER:

4.1

Ved optagelse som aktivt medlem af foreningen skal betales et optagelsesgebyr. Gebyret fastsættes på foreningens generalforsamlingen.

4.2

Optagelsesgebyret forfalder til kontant betaling ved lejekontraktens underskrivelse.

4.6

Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indgående gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne.

§5 LEJEAFGIFT TIL FORENINGEN:

5.1

Lejeafgiften for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra de budgetter m.m., som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte engangsbeløb til arbejder i foreningen, såsom kloak, vandledningsnedlæggelse, el-opsætning og lign. Et sådant engangsbeløb er pligtig ydelse i lejeforholdet.

5.2

Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.  Betaling anses for rettidigt, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag.

5.3

Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidig, kan foreningen kræve et gebyr på 100 kr. + tillæg af 2 % af det skyldige beløb ud over 1.000 kr. for hver forsinket indbetaling.

Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er betalt rettidig, kan forholdes som angivet i nærværende vedtægts § 7.

5.5

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m.v., forud for alle andre kreditorer. Nærværende bestemmelse er at tinglyse pantstiftende.

§6 ORDENSBESTEMMELSER OG VEDLIGEHOLDELSE AF DET LEJEDE:     

6.1

Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

6.2

Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

6.3

Medlemmet er pligtig at holde sig alle bestemmelser efterrettelige, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indeholdes i kolonihaveforbundets ”Hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihaveområdet”. Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet, jfr. nærværende vedtægts § 7.

6.4 Ved ophævelse af lejemål i henhold til denne vedtægt § 6 er medlemmet berettiget til, senest 8 dage efter modtagelse af ophævelse, skriftligt at forlange spørgsmålet endeligt afgjort på en generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling.

§7 OPSIGELSE ELLER OPHÆVELSE AF LEJEMÅL:

7.1

Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat.

Det er dog en forudsætning for ophævelsen af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance mm. Ikke betales inden udløbet af den angivne frist.

7.2

Foreningens bestyrelse er berettiget til at fortage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af havelodden til anden og trods foreningens indsigelse fortsætter dermed, eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer.

7.3

Foreningens bestyrelse er berettiget til at fortage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

7.4

Har medlemmet ikke inden 4 uger (ny lejeaftale blå) 3 mdr.(gammel lejeaftale grøn) efter opsigelse/ophævelse bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse, eller er afhændelsen i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage have og bebyggelse, og de vilkår overtagelsen skal ske på.   

7.5

Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt, evt. ved auktion.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer og lejerestance m.m.. 

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtig at svare foreningen leje og andre ydelser havelodden vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet er pligtig at vedligeholde haven i samme periode.

7.6

 Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel.

Dog gælder, at en efterlevende ægtefælle har ret til at forsætte i lejeaftalen med foreningen, medmindre foreningen gør det antageligt, at den har vægtige grunde til at modsætte sig dette,

at en person, med hvem den afdøde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldets indtræden, skal have ret, for så vidt den pågældende efter foreningens skøn inden for den forløbne tid har taget direkte del i havens pasning og pleje mm., og underforudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldets indtræden,

at slægtninge i op – og nedstigende linje har samme ret, såfremt det godtgøres, at de på tilsvarende måde har taget del i havens pasning og pleje.

Bestyrelsen inden for foreningen afgør alene, om de ovenfor anførte vilkår er opfyldt.

§8   PLIGTARBEJDE/FÆLLESARBEJDE:

8.1

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter.

Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have.

Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde. 2 gange pr. år pr. have.

Såfremt medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme strafgebyr, hvilket gebyr er pligtig ydelse i lejeforholdet.

Boden er pr. 27.4.2012 : 300,00 kr. pr. udeblivelse.

§9 GENERALFORSAMLINGEN:

9.1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

9.2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og med en dagsorden, der i det mindste skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Beretning.

Valg af stemmetællere.

Formandens beretning.

Årsregnskab med evt. revisionsberetning.

Godkendelse af budget.

Indkomne forslag.

Valg af formand (lige år) / kasserer ulige år).

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Valg af revisorer og suppleanter.

Valg af vurderingsudvalg.

Eventuelt.

9.3

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav om ekstraordinær generalforsamling.

Der kan ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer der har begæret den ekstraordinære generalforsamling er repræsenteret.

9.4

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst med 3 ugers varsel ved opslag i udhængsskabet ved klubhuset, på hjemmesiden, på mail og pr. brev til de medlemmer som ikke har mail.

Indkomne forslag skal sendes til medlemmerne på mail eller med post inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med 8 dages varsel.

Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlinger er kun de, der har været medlemmer i 3 måneder eller mere.

Medlemmer, der trods påkrav er i restance med lejeafgiften har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen eller udvalg under bestyrelsen.

9.5

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

9.6

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes myndige husstand.

Hvert havelod har to stemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal – undtagen når det drejer sig om vedtægtsændringer, hvortil kræves 2/3 flertal, – og når det drejer sig om:

Optagelse af kollektive lån eller ekstraordinære indskud jf. § 5 pkt. 5.1 eller haveforeningens eventuelle opløsning.

Dertil kræves at mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.

Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind herfor, kan der indkaldes til ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmøde kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

9.10

Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens dirigent, sekretær samt på bestyrelsens vegne af foreningens formand.

§10 BESTYRELSEN:

10.1

Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger vælger generalforsamlingen en bestyrelse.

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode.

Formand og Kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, mens 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Generalforsamlingen vælger desforuden suppleanter efter behov.

Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges 1 tillidsrepræsentant fra hver have. Undtaget er valg til udvalg under bestyrelsen.

Bestyrelses- og suppleantvalg er henholdsvis 2- og 1 årlige. Genvalg kan finde sted.

Såfremt formanden eller kassereren afgår inden for sin valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, såfremt fratrædelsen ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang, ikke suppleres op gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje.

Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.

I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke mm., ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledt af vedtægtens § 9.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvori en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personlig interesseret.

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i møderne.

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger offentliggøres på hjemmesiden inden 14 dage.

muligt. Referaterne offentliggøres senest, når de er underskrevet.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden så ofte, anledning skønnes at foreligge, eller når blot et medlem af bestyrelsen måtte begære det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

   

Bestyrelsen afgør og pådømmer mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne.

Udebliver et medlem af bestyrelsen, uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, udgår vedkommende af bestyrelsen, og 1. suppleanten indkaldes jfr. pkt. 10.4.

Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke overstige det af generalforsamlingen fastsatte beløb på 5.000 kr.

Kassereren kan kun hæve penge i pengeinstitut med bestyrelsens godkendelse.

AF foreningens fælles midler, må bestyrelsen uden godkendelse fra generalforsamlingen bruge 20.000 kr. samlet over hele året. Drift og faste udgifter er ikke en del af denne beløbsgrænse.

Foreningens opsparing i banken er der intet loft på.

Kassereren kan kautionsforsikres, og forsikringens omfang bestemmes af bestyrelsen. Præmien betales af foreningen.

Formand og kasserers samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger dækkes af foreningen. Omkostninger såsom telefon, kontohold og kørsel m.v.

Beløbenes størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

10.2

 Alle bestyrelsesmedlemmer er pligtige til at betale for haveleje, for renovation, for deltagelse i arrangementer, for mult m.m. på lige fod med alle andre medlemmer.

10.3

 Bestyrelsen må ikke træffe beslutninger, som favoriserer dem selv.

§11   TEGNINGSRET:

11.1

I forhold udadtil tegnes foreningen af formanden og næstformand i fællesskab.

§12   REGNSKAB OG REVISION.

12.1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og før offentliggørelse være underskrevet af de valgte revisorer i sin helhed.

For en 2 års periode vælger generalforsamlingen 2 revisorer, og for 1 år 2 revisorsuppleanter. Revisorerne vælges forskudt, således revisor 1 vælges lige år og revisor 2 ulige år. En revisor må ikke have en væsentlig direkte eller indirekte økonomisk interesse i eller have familierelationer i ret op- eller nedstigende linje, herunder ægtefælle/kæreste eller søskende i bestyrelsen. Hyppigt socialt samvær med ovenstående familierelationer vil sætte revisorernes uafhængighed i fare. En revisor må ikke have med foreningens pengebeholdning at gøre i nogen sammenhæng ud over optælling af kontantkassen ved revision eller medvirke i udførelse af foreningens regnskab, da revisoren er inhabil i sådanne opgaver.

Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger, revisionsarbejdet giver anledning til.

Årsregnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.

Revisorerne fortager mindst et uanmeldt kasseeftersyn pr. år.

§13 VURDERINGSUDVALG.

HF NYVANG75 har et vurderingsudvalg på max tre medlemmer, som vælges på årets generalforsamling. Ét medlem vælges for 2 år i lige år, de øvrige vælges for 2 år i ulige år. Der vælges ikke suppleanter, da op til tre vurderingsfolk er passende for en haveforening. Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand. Vurderingsformanden sørger for, at der vurderes på skift efter tur blandt medlemmerne. Er man forhindret i at vurdere. kan der benyttes en vurderingsmand fra en af Kalundborgs andre haveforeninger, da der skal være tre vurderingsfolk til en vurdering, men undtagelsesvis benytte to. Haveforeningens formand sørger for, at få tilmeldt nyvalgte vurderingsmænd til kursus i kredsen for uddannelse. Der skal laves to vurderinger inden for det første år, efter man er valgt og uddannet teoretisk for at kunne fortsætte som godkendt vurderingsmand under Kolonihaveforbundet. Det er muligt at samarbejde med Kalundborgs øvrige vurderingsmænd fra de andre kolonihaver.En vurderingsmand bør ikke være medlem af foreningens bestyrelse, da man skal være uafhængig af foreningens bestyrelse, der skal godkende en have med bebyggelse, før den kan vurderes. Er der ikke tre vurderingsfolk til udvalget ved valg, som ikke er bestyrelsesmedlemmer, kan der undtagelsesvis vælges en fra bestyrelsen, men vurderingsfolk må ikke være et flertal af bestyrelsen.

 

§14 FORENINGENS OPLØSNING:

14.1

Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, vil foreningens formue være at overføre til den forening, som at videreføre det det nye haveområde og med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.

14.2

Hvis foreningens opløsning skyldes, at foreningen helt ophører med at drive kolonihaver, vælges 2 likvidatorer, som forestår betalingen af de beløb såsom forudbetalt haveleje eller anden formue, med fradrag af gæld såvel fra forenings som medlemmernes side.

Den resterende formue udbetales til de medlemmer, der er registreret på det pågældende tidspunkt.

14.3

Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Kalundborg Kommune og Kolonihaveforbundets Nordvestsjællands kreds er løbende.

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 18.juni 2023.